“အမျိုးသမီးသုံးအိတ်အမျိုးမျိုး” ထဲတွင် ပစ္စည်း 183 ခု တွေ့ရှိသည်
 
13,500.00  ကျပ်
 
13,000.00  ကျပ်
 
15,000.00  ကျပ်
 
30,500.00  ကျပ်
 
59,000.00  ကျပ်
 
30,000.00  ကျပ်
 
13,500.00  ကျပ်
 
24,500.00  ကျပ်
 
15,500.00  ကျပ်