“အမျိုးသားသုံးအိတ်အမျိုးမျိုး” ထဲတွင် ပစ္စည်း 9 ခု တွေ့ရှိသည်
 
14,000.00  ကျပ်
 
14,000.00  ကျပ်
 
14,000.00  ကျပ်
 
65,000.00  ကျပ်
 
36,000.00  ကျပ်
 
15,500.00  ကျပ်
 
8,000.00  ကျပ်
 
36,000.00  ကျပ်
DISCOUNT ( 13% )
7,500.00  ကျပ်  
6,500.00  ကျပ်